titlu-evaluare-impact

Studiu de impact asupra mediului

Etapele procedurale de evaluare a impactului asupra mediului

Etapele si procedura evaluarii impactului asupra mediului EIM sunt stabilite prin hotararea nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaza in etape, dupa cum urmeaza:
a) etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
b) etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;
c) etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului.
Procedura este precedata de o evaluare initiala a proiectului realizata de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in care este identificata localizarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar.
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condusa de catre autoritatile publice centrale sau teritoriale pentru protectia mediului, cu participarea autoritatilor publice centrale sau locale, dupa caz, care au atributii si raspunderi specifice in domeniul protectiei mediului.
Participarea autoritatilor se realizeaza in cadrul unei comisii de analiza tehnica (CAT), constituita la nivel central prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, prin ordin emis de prefect.
Autoritatile din CAT exprima puncte de vedere in cadrul comisiei de analiza tehnica cu privire la solicitarea acordului de mediu si a aprobarii de dezvoltare, precum si asupra informatiilor prezentate de titularul proiectului in cadrul evaluarii impactului asupra mediului.
Conform Ordonantei de Urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului „solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor  existente,  inclusiv pentru proiecte de dezafectare, care pot avea impact semnificativ asupra mediului”.
Luarea in considerare a efectelor asupra mediului ale unui proiect / investitie conduce la identificarea si evaluarea din timp a posibilelor efecte negative asupra mediului, inainte de realizarea obiectivului de investitie.
Numai proiectele cu impact semnificativ asupra mediului se supun EIM.
Din punct de vedere al impactului asupra mediului, activitatile se clasifica in trei categorii: cu impact nesemnificativ, cu impact redus si cu impact semnificativ.
- Activitatile cu impact nesemnificativ sunt relativ usor de identificat. Sunt incluse in aceasta categorie, in primul rand, activitatile rezidentiale desfasurate in gospodarii individuale sau in dependinte ale acestora care sunt destinate exclusiv satisfacerii necesitatilor locuintei si/sau gospodariei proprii, cu conditia ca acestea sa nu fie amplasate in zone cu regim special de protectie, cum sunt zonele de protectie sanitara sau zonele din reteaua ecologica Natura 2000.
Unele activitati care se includ fie in categoria celor cu impact redus fie in categoria celor cu impact semnificativ sunt de asemenea usor de identificat. Astfel, se includ in categoria celor cu impact redus, in primul rand acele activitati care, primesc autorizatie de mediu, dar nu se regasesc pe cele doua Anexe (1 si 2.) ale hotararii nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. In schimb, se includ in categoria activitatilor si/sau instalatiilor cu impact semnificativ asupra mediului, activitatile care au asemenea caracteristici incat se considera ca genereaza un impact semnificativ asupra mediului indiferent de amplasamentul lor. Aceste activitati sunt cele mentionate in Anexa nr. 1la Hotararea nr. 445 din 8 aprilie 2009. De asemenea, in aceasta categorie se includ toate proiectele pentru investitii ce urmeaza a se realiza pe amplasamente situate in zonele din reteaua ecologica Natura 2000.
Ultima categorie de activitati sunt cele mentionate in Anexa nr. 2 la Hotararea nr. 445 din 8 aprilie 2009. Proiectele aferente activitatilor din aceasta categorie, pot sa aiba un impact semnificativ sau un impact redus asupra mediului in functie atat de caracteristicile lor cat si de amplasament. Proiectul aferent unei asemenea activitati va fi inclus in categoria activitatilor cu impact semnificativ sau in categoria celor cu impact redus de catre Autoritatea Competenta numai in urma unei analize efectuate pentru fiecare caz in parte.
In urma evaluarii initiale, solicitarea se poate gasi in una din urmatoarele situatii:
(a) proiect pentru o activitate din Anexa 1, identificat cu impact semnificativ, necesita etapa de definirea domeniului
(b) proiect pentru o activitate din Anexa 2, identificat cu impact potential semnificativ, necesita etapa de incadrare
(c) proiect pentru o activitate din categoria „alte activitati”, identificat cu impact semnificativ (amplasate pe un sit aflat in reteaua Natura 2000)
(d) proiect pentru o activitate din categoria „alte activitati” identificat cu impact redus
(e) proiect pentru o activitate din categoria „alte activitati” identificat cu impact nesemnificativ

Autoritatea publica pentru protectia mediului va actiona diferit in functie de fiecare situatie.
In cazul proiectelor aferente unor activitati cu impact nesemnificativ asupra mediului, cererea va fi clasata ca notificare iar pe fisa tehnica se va aplica stampila tip A, care poarta inscriptia: Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu. Fisa Tehnica se va transmite solicitantului in termen de 5 zile de la primirea solicitarii
Pentru toate celelalte patru situatii, autoritatea publica pentru protectia mediului va informa titularul de proiect ca trebuie sa depuna la sediul autoritatii publice pentru protectia mediului, pe langa dovada de plata a tarifului, o serie de documente suplimentare:
•memoriu de prezentare a proiectului, continand descrierea acestuia si informatii din care sa rezulte date privind impactul asupra mediului;
•documente doveditoare privind informatiile declarate in fisa tehnica.
Din momentul in care titularul de proiect depune solicitarea completa, respectiv insotita de documentele suplimentare mentionate, autoritatea publica pentru protectia mediului va intreprinde in maxim 20 zile o serie de actiuni, de asemenea diferite pentru fiecare situatie.
1) In cazul (a), al proiectelor aferente activitatilor din Anexa 1, sau in cazul (c), al proiectelor din categoria „alte activitati” identificate cu impact semnificativ, pentru care este necesara etapa de definirea domeniului, se vor intreprinde urmatoarele:
•verificarea amplasamentului si completarea primei parti a listei de control (care este identica celei corespunzatoare etapei de incadrare); modul in care se realizeaza verificarea amplasamentului se descrie la etapa de incadrare
•intocmirea procesului verbal in care se vor consemna: rezultatul evaluarii si verificarii amplasamentului precum si eventuale solicitari pentru depunerea unor documente sau informatii suplimentare
•intocmirea anuntului public
•comunicarea catre titularul de proiect a deciziei privind continuarea procedurii cu etapa de definirea domeniului
2) In cazul (b), al proiectelor aferente activitatilor din Anexa 2, se va parcurge etapa de incadrare
3) In cazul (d), al proiectelor din categoria „alte activitati” identificate cu impact redus, se intreprind urmatoarele:
•verificarea amplasamentului;
•intocmirea procesului verbal in care se vor consemna: rezultatul evaluarii si verificarii amplasamentului precum si eventuale solicitari pentru depunerea unor documente sau informatii suplimentare
•luarea deciziei de aplicare a procedurii simplificate de avizare, prin aplicarea stampilei tip B: Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu fara acord de mediu
•comunicarea catre titularul de proiect a deciziei privind continuarea cu procedura simplificata de avizare

Etapa de incadrare a proiectului

Aceasta etapa din procedura se aplica numai proiectelor aferente activitatilor listate in Anexa 2 si are scopul sa stabileasca daca procesul de evaluarea impactului asupra mediului este obligatoriu pentru proiectul supus autorizarii.
In cadrul etapei se pot distinge in principal doi pasi: Verificarea amplasamentului si Incadrarea propriu zisa.
Pasul 1: Verificarea amplasamentului
Pentru verificarea amplasamentului, ACPM foloseste o lista de control cu intrebari referitoare la sensibilitatea mediului din arealele geografice afectate de proiect, aspectele care se urmaresc in mod special fiind cele prezentate in Tabelul nr. 4. Cu acest prilej se poate constata si oportunitatea furnizarii de catre titularul proiectului a unor documente si/sau informatii suplimentare.
In urma verificarii amplasamentului se intocmeste un proces verbal in care se consemneaza atat rezultatele verificarii cat si eventualele solicitari privind depunerea de documente sau informatii suplimentare si la care se adauga listele de control completate.
Pasul 2 – Incadrarea propriu-zisa
Incadrarea propriu-zisa este o procedura destul de complicata care se realizeaza de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului cu sprijinul reprezentantilor autoritatilor publice locale cu responsabilitati specifice in domeniul protectiei mediului din cadrul unui colectiv special constituit numit colectivul de analiza tehnica (CAT), respectand metodologia aprobata prin ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 si pe baza indicatiilor din ghidul prezentat in Anexa 1la Hotarareanr. 445 din 8 aprilie 2009 .
Pentru a decide daca proiectul aferent unei activitati cuprinse in Anexa 2 la Hotararea nr. 445 din 8 aprilie 2009  are sau nu impact semnificativ asupra mediului, se aplica o serie de criterii care se refera la caracteristicile proiectului, amplasarea acestuia si caracteristicile impactului asupra mediului pe care il poate genera proiectul.
Criteriile privind caracteristicile proiectului iau in considerare in special urmatoarele aspecte: dimensiunea proiectului, cumularea cu alte proiecte, folosirea resurselor naturale, producerea de deseuri, emisiile poluante inclusiv zgomotul, riscul de producere a accidentelor avand in vedere in special substantele si tehnologiile folosite.
La randul lor, criteriile privind caracteristicile impactului potential se refera la: extinderea impactului (arealul geografic afectat si numarul populatiei afectate), caracterul transfrontiera al impactului (daca este cazul), amploarea si complexitatea impactului, probabilitatea de producere a impactului, durata, frecventa si reversibilitatea impactului.
Autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului poate constata in timpul perioadei de evaluare a solicitarii sau la verificarea amplasamentului, ca proiectul este susceptibil sa aibe un efect semnificativ asupra mediului altui stat.
In acest caz, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii, autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului are obligatia sa instiinteze autoritatea publica centrala pentru protectia mediului care indruma si coordoneaza procedura de emitere a acordului de mediu pentru aceste proiecte.

Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul EIM

Prin domeniul evaluarii se intelege totalitatea problemelor pe care trebuie sa se axeze evaluarea impactului asupra mediului.
Definirea domeniului evaluarii este de asemenea o procedura complicata care se realizeaza in mai multi pasi si care trebuie sa raspunda la trei intrebari majore:
-care sunt efectele potentiale asupra mediului generate de proiect;
-care dintre aceste efecte sunt cele mai importante si de aceea necesita o analiza mai profunda in studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
-care sunt variantele de realizare a proiectului care ar trebui luate in considerare.
Pe langa identificarea principalelor efecte si a variantelor care urmeaza sa fie luate in considerare in raportul la studiul de evaluare a impactului, definirea domeniului poate sa se refere si la planul de lucru pentru elaborarea studiului de impact. In acest caz, se pot avea in vedere urmatoarele:
-identificarea si planificarea studiilor necesare pentru caracterizarea starii existente a mediului si pentru stabilirea vulnerabilitatii acestuia la impactul advers generat de proiect;
-trecerea in revista a metodelor disponibile pentru prognozarea impactului si selectarea celor mai potrivite metode in functie de importanta si complexitatea fiecarui aspect, de tipul si resursele disponibile precum si de tipul de informatii care ar putea fi folositoare in procesul de decizie;
-selectarea celor mai potrivite criterii pentru evaluarea importantei impactului, luand in considerare cerintele legislative, politicile si practicile curente si conditiile locale;
-identificarea organizatiilor sau autoritatilor care vor fi consultate pentru elaborarea studiului de impact;
-specificarea programului si a termenelor/punctelor cheie legate de procesul de planificare a proiectului si de procedurile de autorizare relevante;
-definirea cerintelor care se impun echipei de elaborare a studiului de impact, inclusiv organizarea, managementul, experienta necesara, etc., fara a indica o anumita persoana fizica sau juridica atestata;
-definirea cuprinsului raportului la studiul de impact
Urmare definirii domeniului evaluarii, autoritatea competenta de mediu transmite titularului de proiect un indrumar prin care se mentioneaza totalitatea problemelor care trebuie tratate in studiul EIM si gradul de extindere a acestora.
Pe baza indrumarului primit titularul de proiect realizeaza, printr-o persoana fizica sau juridica atestata conform legii si independenta de titularul proiectului, studiul EIM, finalizat cu un raport  care se inainteaza autoritatii de mediu.

Etapa de analiza a calitatii raportului la studiul EIM.

Aceasta etapa presupune parcurgerea urmatorilor pasi procedurali:
-organizarea dezbaterii publice si prezentarea de catre titular a raportului in cadrul acesteia;
-evaluarea  de catre titular a observatiilor motivate ale publicului si inaintarea acestei evaluari, impreuna cu solutiile de rezolvare propuse, autoritatii competente de protectia mediului.
-analizarea de catre autoritatea competenta de mediu si comisia de analiza tehnica a raportului si a evaluarii observatiilor publicului.
In urma acestei etape se poate decide acceptarea/ refacerea / respingerea motivata a raportului,  respectiv luarea deciziei de a emite sau nu acord de mediu / reluarea procedurii de analiza a calitatii raportului la studiul EIM dupa refacerea acestuia / luarea deciziei de a nu emite acord de mediu si motivarea deciziei.