titlu-evaluare-impact

Raport de mediu

Prezentarea metodologiei de evaluare a impactului asupra  mediului pentru planuri si programe

Metodologia de evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri si programe este prezentata in  Hotararea nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
Obiectivul prezentei hotarari este de a asigura un nivel inalt de protectie a mediului si de a contribui la integrarea consideratiilor cu privire la mediu in pregatirea si adoptarea anumitor planuri si programe, in scopul promovarii dezvoltarii durabile, prin efectuarea unei evaluari de mediu a planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.
Prezenta hotarare stabileste procedura de realizare a evaluarii de mediu, aplicata in scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptarii planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, definind rolul autoritatii competente pentru protectia mediului, cerintele de consultare a factorilor interesati si de participare a publicului.
Evaluarea de mediu este parte integranta din procedura de adoptare a planurilor si programelor.
In sensul prezentei hotarari, expresiile si termenii urmatori semnifica:
a)avizul de mediu pentru planuri si programe – act tehnico-juridic scris, emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau in programul supus adoptarii;
b)evaluare de mediu – elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor publice interesate de efectele implementarii planurilor si programelor, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate;
c)planuri si programe – planurile si programele, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, ca si orice modificari ale acestora, care:
(i)se elaboreaza si/sau se adopta de catre o autoritate la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de catre Parlament sau Guvern; si
(ii)sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;
d)public – una sau mai multe persoane fizice ori juridice si, in concordanta cu legislatia sau cu practica nationala, asociatiile, organizatiile ori grupurile acestora;
e)raport de mediu – parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicarii acestora si alternativele lor rationale, luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta, conform anexei nr. 2;
f)titularul planului sau programului – orice autoritate publica, precum si orice persoana fizica sau juridica care promoveaza un plan sau un program.
Evaluarea de mediu se efectueaza in timpul pregatirii planului sau programului si se finalizeaza inainte de adoptarea acestuia ori de trimiterea sa in procedura legislativa.
Prezenta procedura se realizeaza in etape, dupa cum urmeaza:
a)etapa de incadrare a planului sau programului in procedura evaluarii de mediu;
b)etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a unui raport mediu;
c)etapa de analiza a calitatii raportului de mediu.

Evaluarea de mediu pentru planurile si programele dezvoltate la nivel local sau regional, care sunt parte integranta din planurile ori programele regionale sau nationale care au fost deja supuse evaluarii de mediu, va tine cont de rezultatul acestei evaluari, in scopul evitarii duplicarii.

Domeniu de reglementare
Evaluarea de mediu se efectueaza pentru planurile si programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului,.
Se supun evaluarii de mediu toate planurile si programele care:
a)se pregatesc pentru urmatoarele domenii: agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura, energie, industrie, inclusiv activitatea de extractie a resurselor minerale, transport, gestionarea deseurilor, gospodarirea apelor, telecomunicatii, turism, dezvoltare regionala, amenajarea teritoriului si urbanism sau utilizarea terenurilor, si care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice private supuse acestei proceduri; ori care
b)datorita posibilelor efecte afecteaza ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001.
Se supun evaluarii de mediu numai daca pot avea efecte semnificative asupra mediului:
a)planurile si programele care determina utilizarea unor suprafete mici la nivel local;
b)modificarile minore la planurile si programele prevazute mai sus;
c)planurile si programele, altele decat cele prevazute mai sus, care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte.

Prevederile prezentei hotarari nu se aplica planurilor si programelor:
a) al caror unic scop este apararea nationala sau protectia civila;
b) financiare sau bugetare;
c) privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prin Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii – Sectiunea Garantare, pe anul 2007.
Planurile si programele cofinantate de Uniunea Europeana prin fonduri structurale sau fonduri pentru dezvoltare rurala, inclusiv prin Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii – Sectiunea Garantare, a caror prima versiune se realizeaza inainte de anul 2006, respectiv anul 2007, si care se supun procedurii de adoptare sau sunt inaintate procedurii legislative dupa aceasta data, fac obiectul procedurii prevazute de prezenta hotarare.
Procedura de evaluare de mediu se aplica de autoritatile titulare de plan sau program in colaborare cu autoritatile competente pentru protectia mediului, cu consultarea autoritatilor publice centrale sau locale de sanatate si cele interesate de efectele implementarii planurilor si programelor, dupa caz, precum si a publicului si se finalizeaza cu emiterea de avize de mediu pentru planuri sau programe.
Competenta emiterii de avize mediu revine agentiilor regionale de protectie a mediului, pentru planurile si programele locale si judetene, si autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pentru planurile si programele nationale si regionale.
Participarea publicului la procedura de evaluare de mediu se face in mod efectiv inca de la initierea planului sau programului.

Continutul-cadru al raportului de mediu
Informatiile care trebuie furnizate, conform art. 19 alin. (4), sunt urmatoarele:
1.expunerea continutului si a obiectivelor principale ale planului sau programului, precum si a relatiei cu alte planuri si programe relevante;
2.aspectele relevante ale starii actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile in situatia neimplementarii planului sau programului propus;
3.caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectata semnificativ;
4.orice problema de mediu existenta, care este relevanta pentru plan sau program, inclusiv, in particular, cele legate de orice zona care prezinta o importanta speciala pentru mediu, cum ar fi ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001;
5.obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel national, comunitar sau international, care sunt relevante pentru plan sau program si modul in care s-a tinut cont de aceste obiective si de orice alte consideratii de mediu in timpul pregatirii planului sau programului;
6.potentialele efecte1) semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populatia, sanatatea umana, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic si arheologic, peisajul si asupra relatiilor dintre acesti factori;
7.posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii, in context transfrontiera;
8.masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementarii planului sau programului;
9.expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese si o descriere a modului in care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultati (cum sunt deficientele tehnice sau lipsa de know-how) intampinate in prelucrarea informatiilor cerute;
10.descrierea masurilor avute in vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului sau programului;
11.un rezumat fara caracter tehnic al informatiei furnizate.

1.3 Obiectivele de mediu
Conform Legii protectiei mediului, fiecare titular de plan sau program trebuie sa asigure caracterul durabil din punct de vedere al mediului al tuturor planurilor si programelor (numite in continuare P/P) pe care le elaboreaza.
“Dezvoltarea durabila din punct de vedere al mediului inseamna respectarea nevoilor generatiilor prezente fara a afecta nevoile generatiilor viitoare.”
Administratia la toate nivelurile sale (national, regional si local) intocmeste politici de mediu si in unele cazuri chiar planuri si programe de mediu prin care implementeaza aceste politici.
Politicile, planurile si programele de mediu stabilesc obiective si tinte de mediu in concordanta cu reglementarile legislative in vigoare.
Obiectivele de mediu trebuie respectate de toate sectoarele de dezvoltare, respectiv amenajarea teritoriului si urbanism, transport, telecomunicatii, industrie, energie, turism, gospodarirea apelor, gestionarea deseurilor, silvicultura, pescuit si agricultura. Organele administratiei centrale, regionale si locale cu responsabilitati in aceste sectoare trebuie deci sa tina seama in elaborarea P/P de obiectivele de mediu relevante la nivel national si regional.
Daca respectivele P/P sustin obiective de mediu relevante, ele vor fi durabile din punct de vedere al mediului, respectiv P/P asigura pastrarea bunurilor de mediu ale natiunii pentru generatiile viitoare. In acest fel se va asigura si dezvoltarea economica viitoare a Romaniei.
P/P trebuie sa asigure ca cerinta minimala ca nu va continua procesul de degradare a conditiilor de mediu predominante din zona in care se vor resimti efectele implementarii P/P.